Матричен систем Walser Dental - Германија

Матричeн систем Walser Dental - Германија. Малиот комплет содржи 10 матрици и форцепс за поставување . Веб-сајтот на производителот е www.walser-dental.com - германска компанија, добила неколку награди за воведени иновации во областа на стоматологија. Во 2006 година Walser Dental GmbH (ООД според регистрацијата според трговскиот закон на Германија) е награден со TOP 100 - америкаска награда за нови производи во областа на стоматологија. Причината компанијата да ја освои оваа награда е токму пуштање во производство на овој производ.

 

Со помош на форцепсот се зема матрицата од комплетот и се разстегнува, за да може да се стави на забот за обтурација. Во случајот се користи т.н.. О - матрица - таа е погодна за MOD - кавитети, но може и да се користи за класичен мезиални или дистални второа класа реставрации. Производителот вовел ушички, кои служат за фиксирање на рамењата на форцепсот. Постои и Х-матрица - таа е погодна за спротивно расространети кавитети од втора класа. 

Обтурација со кариозно огниште по соседство, подлежи на почистување и реставрација.

www.walser-dental.com    www.dentalimplants.bg

Избелување на заби    Забни импланти    Система за избелување