Ралев Дентал АД

Ралев Дентал е создаденa во месец август 2007 со решение на Пловдивскиот регионален суд. Во моментов има едностепена система на управување-совет со претседател д-р Евелина Маркова-Ралева, заменик-претседател Кирил Иванов и извршен директор д-р Венцеслав Ралев. На 12.08.2008 компанијата доби лиценца од извршната агенција по лекарствата за трговија на големо со медицински матерјали. Предмет на дејност на Ралев Дентал АД е осигурување на матерјална база за дејноста на лекари по дентална медицина и трговија на големо со медицински матерјали нај-многу консумативи со употреба во деналната медицина, оралната и максило-фацијалната хирургија.

Електронски магацин за дентални материали - обща информација    Електронски магацин за дентални материали - функционален модул

Корпорациски профил    Контакт со нас    Нашата екипа    Врски со инвеститорите    Лиценца за трговија со медицински продукти

Нашите търговски партнери    Регионални партнери за клинична дејност

Систем за избелување ContrastAM    Имплантен систем Implantium    Матрици "Walserdental"    Импланти Superline    Композитни штифтови    Гел за нагризување

Моделажни инструменти    Клешти за екстракција    Ketac N100    Пародонтални карети    Ендодонтски држач за инструменти

Систем за избелување "The smile"    Избелување на девитализирани заби    Адхезивен систем DRM Bond    Нанокерамичен систем за реставрации DRM

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.com    www.bstartb.com    www.ralev.ws

Какви материали се потребни за вашата дентална практика? Порачајте сега на телефон 00359 32 642 056 или 00359 32 250 606 !

Имате потреба од специјализирана консултација за пациент за хирургија, имаплантологија или ортодонција? Јавете се на извршниот директор на Ралев Дентал АД ,којшто е дипломиран максило-фацијален хирург. Секогаш на ваша потреба на телефон на 00359 888 646 003,само бидете по-упорни :). Располагаме и со консултанти по ортодонциja кои се готови да помогнат на своите колеги. Во Бугарија веќе е развиена густа мрежа од регионални партнери на Ралев Дентал АД, којашто мрежа вклучува стоматолози и орални хирурзи од целата земја. Целта на оваа мрежа е да ја прошири соработката на денталните лекари и во иднина да се регистрира асоцијација, која ќе се грижи за развој и продолжителна квалификација на нејзините членови и да организира кратки високо специјализирани курсови на различна тема.

Нови продукти на бугарскиот пазар: колагенови мембрани, композитни штифтови, ултразвуков скалер, колагенов косто заместувач, систем за избелување на заби, DRM bond

За моментот компанијата има четири отдела - денталномедицински, трговски, инжиниерно - технички и IT-отдел. Откривме и сектор по Орална и Максило-фацијална хирургија.

 

Регионални партнерски клиники

Каде се наоѓа централното седиште на Ралев Дентал АД? Шемата на град Пловдив с карактеристичното балонче на Google Maps е по-долу...