Ралев Дентал АД - корпоративен профил

Ралев Дентал АД е учредено на 23.08.2007 година с решение № 6989 на Пловдивския окръжен съд, фирмено дело № 3461 от 2007 година. Ралев Дентал АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64 ал. 1 т. 4 от Търговския закон. Седалището на фирмата е гр. Пловдив, а адресът на управление е гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 9Б ет. 5 офис 7. Ралев Дентал АД има следния предмет на дейност: осигуряване на материална база и апаратура, доставка на текущи консумативи и комунални услуги на амбулаторни практики по дентална медицина; ремонт и търговия с медицинска и дентална апаратура и материали; ремонт, проектиране и оборудване на дентални и медицински кабинети, внос и износ, търговско посредничество и представителство на физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 333 700 лева. Към деня на учредителното събрание са записани всички акции и са внесени 100 % от номиналната стойност на капитала или 333 700 български лева. Акционерната структура на Ралев Дентал АД в момента на учредяването има следния вид:

През месец юни 2009 година е извършено прехвърляне на част от акциите на компанията от ЕТ "Д-р Ралев" на физическото лице Евелина Маркова, в резултат на което двамата съдружници има равни дялове от компанията. Всеки един от акционерите разполага със 166 850 дяла. Акциите на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които могат да бъдат предлагани публично, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание на кационерите, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всички акции се ползват с еднакви права - дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Акциите са неделими.

    Ралев Дентал АД се характеризира с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от съвет на директорите в следния състав:

    Мандатът на съветът на директорите е петгодишен; първият съвет на директорите е с тригодишен мандат. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

    Идентификационен код на дружеството по БУЛСТАТ - 160118374. Карта за идентификация № 1544631, издадена на 03.10.2007 година.

www.dentalimplants.bg    Контакт с нас    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.com